Maks Veber (Max Weber, 1864-1920)

| |

Čuveni nemački filozof individualno-psiholoških socioloških teorija, bavio se i razmišljanjem o politici u domenu vrsta vlasti. Veber govori o 3 vrste vlasti: harizmatskoj, tradicionalnoj i racionalnoj. Harizmatska vlast je najmanje stabilna jer se zansiva na harizmi vođe, koja je prolazna i koja, sama po sebi, ne može da garantuje večnu vladavinu. Zato se ona transformiše u jedan od druga dva tipa vlasti. Razlika između tradicionalnog i racionalnog vođe je u idejama. Racionalnost političkog vođstva podrazumeva umnost ideja, racionalne načine za njihovo ostvarenje i prihvatanje konsekvenci za svako ponašanje racionalnog političkog vođe. Veberova najpoznatija dela: Roman Agrarian History (1891), Protestantska etika (Die protestantische Ethik, 1904).